КАБЕЛ X00-A 4×16 ФКЗ

104 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 72 A; НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 0,6/1 kV; НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 17,3 mm; РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 18 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ; РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -20 °C до +90 °C; БРЕНД: TF KABLE ZAECAR; СТАНДАРДИ: SRPS N.C5.250; ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 252,1 kg/km; ПАКУВАЊЕ: 500 m;