КАБЕЛ X00-A 2×16 ФКЗ

52 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 72 A; НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 0,6/1 kV; НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 14,4 mm; РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 18 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ; РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -20 °C до +90 °C; БРЕНД: TF KABLE ZAECAR; СТАНДАРДИ: SRPS N.C5.250; ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 125,9 kg/km; ПАКУВАЊЕ: 500 m;